Enjoy Me Time音樂分享會

Me Time係獨處時做自己喜歡的事,放鬆一下自己的私人時間。
Me Time時你會聽什麼歌?
2月25日 (星期五) 晚上7:30 Will 會出席明愛九龍社區中心舉辦嘅線上活動《Enjoy Me Time音樂分享會》,大家有咩歌想Will唱,可以留言😆 約定你哋到時一起聽歌享受放鬆自己時間。
2022年2月20日|